Tariefregulering water

Afschaffing gratis m³ water, invoeren van  vaste vergoeding, rekening houdende met kindertal of gezinsomvang. Vanaf 1 januari 2016 is de aangepaste tariefstructuur voor drinkwater en afvalwater in voege die elk van deze elementen omvat.

 MAP 5

 Er werd in 2015 een akkoord met de Europese Commissie over het vijfde mestactieplan bereikt. De derogatie is toegekend door de Europese Commissie. Centraal in MAP 5 staat een bedrijfsspecifieke en gebiedsgerichte aanpak waarbij strengere maatregelen gelden voor bedrijven gelegen in focusgebieden waar de waterkwaliteit onvoldoende vooruitgaat. 

Stookolietankfonds

Na meer dan 10 jaar is er een akkoord bereikt over de oprichting van het stookolietankfonds. Hierdoor wordt het mogelijk om burgers te ondersteunen die ten gevolge van een lek in de stookolietank met bodemverontreiniging te maken hebben. Er is ook een retroactieve toepassing mogelijk. Dit moet nu in de drie gewesten en door de federale overheid het wetgevende traject lopen zodat het zo snel mogelijk in werking kan treden.

Plan voor huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval

Er is een nieuw ambitieus plan voor huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval. Er zijn doelstellingen vastgelegd voor een verdere daling van het restafval van huishoudens en bedrijven. Er is ook een traject opgenomen voor de strijd tegen zwerfvuil.

Bescherming kustpolder-graslanden

Na meer dan 20 jaar zijn meer dan 8000 ha van de historisch permanente kustpolder-graslanden beschermd. Een kleine 5.000 ha is beschermd via de natuurregelgeving, een goede 3.000 ha via de landbouwregelgeving.