Akkoord over oprichting Stookolietankfonds

PrintE-mail
01/10/2013

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft met het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Federale Staat een akkoord bereikt over de oprichting van een Stookolietankfonds. Elke eigenaar/gebruiker/exploitant van een ‘gasolietank voor verwarming van gebouwen’ die kan aantonen dat er een vermoeden van bodemverontreiniging is waarvoor verdere maatregelen inzake bodemsanering nodig zijn, zal een aanvraag tot tussenkomst kunnen indienen binnen een aanmeldingsperiode van 3 jaar. Het akkoord zal nog deze legislatuur in de vier parlementen bekrachtigd worden zodat het begin 2015 in werking kan treden.

Na een lange onderhandelingsperiode hebben de drie gewesten en de federale overheid een akkoord bereikt over de oprichting van een Stookolietankfonds. Het wordt een curatief fonds om de saneringskosten voor eigenaars en gebruikers van gasolie voor verwarming van gebouwen te beperken. Er zal een aanmeldingsperiode van drie jaar gelden.  Personen die op het fonds een beroep willen doen, moeten hun aanvraag dus binnen die periode indienen.

Voor gebouwen met een woonfunctie geldt een franchise van 1.000 euro indien overgeschakeld wordt op een andere energiebron. Als de stookolietank gebruikt werd voor de verwarming van andere gebouwen geldt een franchise van 2.000 euro. Voor een tussenkomst voor gasolietanks voor verwarming van gebouwen met een woonfunctie wordt de tussenkomst ook beperkt tot maximum 200.000 euro per dossier, voor de andere geldt  een maximumbedrag van 100.000 euro.  Ten slotte wordt per dossier een deelname van 10% in de beheerskosten gevraagd, met een maximumbedrag van 500 euro (woonfunctie) of 1.500 euro (ander dan een woonfunctie).

Ook wie vroeger op eigen kosten al een sanering uitvoerde of die een sanering lopende heeft, zal binnen de 3 jaar een aanvraag kunnen indienen voor een ‘curatieve tussenkomst bij wijze van overgangsmaatregel’ (retroactiviteit).

Financiering

Voor de financiering van het Fonds wordt in eerste instantie gewerkt met de overschotten die BOFAS (het fonds voor de sanering van tankstations) zal verwerven via de door haar tot 2019 te innen bijdrage. Op basis van recente kostenramingen zou dit budget van ongeveer 110 miljoen euro de werking van het Stookolietankfonds mogelijk voor 8 à 10 jaar kunnen financieren (2015 tot 2022-2024).  Deze eerste financiering van de bodemsaneringsactiviteiten gaat prioritair naar de bodemsanering van gasolietanks voor de verwarming van gebouwen met een woonfunctie. Op basis van de informatie die via monitoringsrapporten door het Stookolietankfonds moet worden verzameld en aan de Interregionale Bodemsanerinsgcommissie gerapporteerd tijdens de aanmeldingsperiode van 3 jaar en tijdens de eerste saneringen, zullen de verdere financiële behoeften om het volledige mechanisme te dekken, in 2018 verder worden gepreciseerd.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord wordt nu aan de Raad van State voor advies voorgelegd. Daarna kan het door de vier regeringen definitief goedgekeurd worden, zodat ook de drie gewestelijke parlementen en het federale parlement nog deze legislatuur het instemmingsdecreet kunnen behandelen.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “Ik ben blij dat er eindelijk een akkoord bereikt werd over het Stookolietankfonds. Dit geeft de mensen die met een lekkende stookolietank en de daaraan verbonden hoge saneringskosten geconfronteerd worden, een perspectief dat de sanering zal uitgevoerd worden zonder dat hun spaargeld in rook zal opgaan.”