Emissies broeikasgassen in Vlaanderen dalen maar nog grote inspanningen vereist

PrintE-mail
23/03/2011

De uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen daalt van 87,0 Mton CO2-eq in 1990 tot 80,2 Mton CO2-eq in 2009. Dit blijkt uit de meest recente emissiecijfers. De uitstoot in 2009 ligt 2,6 Mton lager dan in 2008. Hiermee dalen de totale emissies met 7,7% onder het niveau van het basisjaar 1990 en doet Vlaanderen beter dan de Kyotonorm. “Zelfs als we rekening houden met de economische crisis wijzen de cijfers op een positieve trend”, zegt Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege. “Het komt er nu op aan onze inspanningen onverminderd verder te zetten.”

In uitvoering van het Protocol van Kyoto bij het VN-Klimaatverdrag moet Vlaanderen zijn uitstoot van broeikasgassen (voornamelijk CO2, maar ook andere gassen zoals lachgas en methaan) in de periode 2008-2012 met 5,2% verminderen ten opzichte van 1990. Deze uitstootvermindering heeft tot doel bij te dragen aan de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. In december 2010 zijn in het Mexicaanse Cancún de gesprekken voor een wereldwijd klimaatakkoord voor de periode na 2012 weer op de rails geraakt, mede onder Belgisch voorzitterschap van de EU.

Resultaat

Voor een deel is de verdere daling in 2009 een gevolg van de financieel-economische crisis, maar het toont ook aan dat het Vlaamse klimaatbeleid zoals uitgetekend in het Klimaatbeleidsplan 2006-2012 zijn vruchten begint af te werpen.

De resultaten lopen naargelang de maatschappelijke sector uiteen. In absolute cijfers daalt de uitstoot van de elektriciteitsproductie en vooral van de energie-intensieve industrie die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU Emission Trading Scheme of ETS) vallen. In de sectoren die niet onder het systeem van handel in uitstootrechten vallen zoals de verwarming van gebouwen (woningen en kantoren) en het wegtransport moeten nog grote reducties worden gerealiseerd.

Vlaams minister Joke Schauvliege, bevoegd voor Klimaat: “Dit is nog maar het begin. De uitdagingen op lange termijn, een Europese emissiereductie met minstens 20% tegen 2020, 30% reductie in het geval van een nieuw internationaal akkoord, en een halvering van de wereldwijde uitstoot tegen 2050, zijn enorm.”

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 moet Vlaanderen voorbereiden op de meer ambitieuze klimaatuitdaging na 2012. De reductiedoelstelling voor België voor de niet-ETS in dit kader bedraagt -15% tegen 2020 (in vergelijking met 2005). 

Tabel. Aandeel van de diverse sectoren in de broeikasgasuitstoot in 1990 en 2009

Zie bijlage (aan te klikken rechts naast dit item)

bijlage: