nv Goodman Vilvoorde Logistics (Belgium) heeft beroep aangetekend bij Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, tegen een beslissing van de provincie Vlaams-Brabant van 8 februari 2018.

De provincie weigerde toen een milieuvergunning voor de sloop van bestaande constructies en de bouw van een logistiek centrum met omliggende wegenis en infrastructuurwerken aan de Cokeriestraat nr. 1 te Grimbergen.

Tijdens het openbaar onderzoek werd geen enkel bezwaarschrift ingediend.

De minister ontving bij de behandeling van het beroep

  • zeven gunstige adviezen van de ASTRID-veiligheidscommissie, De Vlaamse Waterweg (afdeling Zeeschelde-Zeekanaal), tweemaal het departement Omgeving (ruimte en milieu), het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap voor Natuur en Bos, en de Vlaamse Milieumaatschappij (watertoets);
  • twee stilzwijgend gunstige adviezen van De Vlaamse Waterweg (afdeling Albertkanaal) en de gemeente Grimbergen;
  • en één ongunstig advies van de gemeente Vilvoorde.

 De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie bracht een gunstig samenvattend advies uit.

Uit het dossier blijkt evenwel dat er onduidelijkheden en hiaten bestaan inzake de mobiliteitseffecten: de gebruikers van het distributiecentrum zijn nog niet bekend, evenmin als het aantal vervoersbewegingen en de verdeling ervan tussen vrachtverkeer en bestelwagens. De werkelijke impact op de mobiliteit langs de verschillende routes in een omgeving met een reeds hoge mobiliteitsdruk is dus moeilijk in te schatten. Gelet op deze onzekerheden kan niet vastgesteld worden dat de vergunningsaanvraag in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening en dat de hinder en effecten op mens en milieu tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

De minister bevestigt daarom de beslissing van de provincie Vlaams-Brabant en weigert een milieuvergunning aan nv Goodman Vilvoorde Logistics (Belgium) voor de sloop van bestaande constructies en de bouw van een logistiek centrum met omliggende wegenis en infrastructuurwerken aan de Cokeriestraat nr. 1 te Grimbergen.