nv Ghelamco Invest uit Ieper heeft op 14 september 2017 een omgevingsvergunning aangevraagd bij Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

De vergunningsaanvraag betrof de bouw en de exploitatie van een multifunctioneel complex, een campusgebouw, een paviljoen en een ondergrondse parkeergarage (genaamd Eurostadion) op een terrein gelegen aan de Romeinsesteenweg en de Gentsestraat te Grimbergen (een verharde parkeervlakte genaamd Parking C).

Het multifunctioneel complex zou gedurende maximaal 50 dagen per jaar worden gebruikt voor voetbalwedstrijden en gedurende maximaal 15 dagen per jaar voor sociaal-culturele evenementen (bijvoorbeeld concerten). Op de site zouden ook andere sociaal-culturele en recreatieve voorzieningen worden gerealiseerd, naast horeca en toeristische logies, bedrijven, kantoren en diensten, een publiek toegankelijk park, evenals een ondergronds parkeergebouw met 10.000 parkeerplaatsen.

De gemeente Grimbergen organiseerde van 12 oktober tot 10 november 2017 een openbaar onderzoek, waarbij 1.238 personen en 47 petitielijsten (ondertekend door 1.279 personen) bezwaren indienden.

De stad Brussel organiseerde van 19 oktober tot 17 november 2017 een openbaar onderzoek, waarbij 28 schriftelijke of mondelinge opmerkingen werden gemaakt.

Bij de behandeling van de vergunningsaanvraag ontving de minister volgende adviezen:

  • 9 gunstige adviezen van het directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer, van de ASTRID-veiligheidscommissie van de FOD Binnenlandse Zaken, van de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant, van de nv Fluxys, van Leefmilieu Brussel, van het team Watertoets van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), van de dienst Natuurlijke Rijkdommen van het departement Omgeving, van de afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie van het departement Omgeving (BKG-aspecten), en van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).
  • 1 deels gunstig, deels ongunstige advies van de afdeling Ecologisch Toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
  • 8 ongunstige adviezen van de gemeente Grimbergen, van het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), van het Vlaams Energieagentschap (VEA), van de dienst Grondwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), en driemaal van het departement Omgeving (milieu, ruimte en luchtkwaliteit).

Het samenvattend advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie was eveneens ongunstig.

Daaruit bleek dat dat de hinder en de risico’s voor mens en milieu niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt, dat de aanvraag niet in overeenstemming is met de stedenbouwkundige voorschriften en niet verenigbaar is met een goede mobiliteit.

De totale oppervlakte van de verschillende recreatie-activiteiten samen bedraagt beduidend meer dan de toegestane 50.000 m2 in de stedenbouwkundige voorschriften van het geldende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het gaat zelfs om meer dan het dubbele van wat op die locatie stedenbouwkundig mogelijk is, namelijk een totale oppervlakte voor recreatie van circa 100.000 m², waarbij de oppervlaktes voor sanitair, horeca, circulatieruimte en nutsvoorzieningen niet eens werden meegerekend, hoewel zij deels ten dienste van de recreatieve activiteiten staan.

De vergunningsaanvraag gaat inzake mobiliteit bovendien uit van een ambitieuze ‘modal split’ met alternatieve vervoersmodi van en naar het Eurostadion (fietsers, voetgangers en openbaar vervoer), maar maakt niet duidelijk hoe die ‘modal split’ precies kan worden gerealiseerd. De aanvraag verschaft evenmin inzicht in de functionaliteit van de verschillende zones op de site, zodat de bijkomende verkeersgeneratie ervan onduidelijk blijft.

De finale vergunningsaanvraag uit 2017 verschilt ook dusdanig van de milieu-effectenrapportage uit 2016 dat de milieueffecten van het aangevraagde project onvoldoende kunnen worden ingeschat.

Om die redenen heeft Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, vandaag, dinsdag 30 januari 2018, de vergunningsaanvraag voor de bouw en exploitatie van een Eurostadion op Parking C geweigerd.