Een burger en een bedrijf hebben beroep aangetekend bij Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, tegen een beslissing van de provincie Antwerpen van 21 maart 2013.

De provincie verleende toen een milieuvergunning voor het verder exploiteren van het Antwerps Sportpaleis en de Lotto Arena aan de Schijnpoortweg te Merksem.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 32 bezwaren ingediend, die hoofdzakelijk betrekking hadden op mobiliteit, parkeerproblemen en ruimtelijke ordening.

In juli 2014 had de minister in deze beroepsprocedure een besluit met bijkomende voorwaarden genomen, doch dit besluit werd in juli 2017 door de Raad van State vernietigd. Hierdoor ving automatisch een heronderzoek aan.

De minister ontving bij de nieuwe behandeling van het beroep gunstige adviezen van de Vlaams Milieumaatschappij, driemaal het departement Omgeving (milieu, ruimte, milieueffectenrapportage) en de gewestelijke milieuvergunningscommissie.

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken bevestigde tevens zijn gunstig advies uit 2013.

Daaruit bleek dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

De exploitant van het Sportpaleis heeft bovendien contracten voorgelegd, waaruit blijkt dat hij beschikt over exclusieve parkeerrechten op een aantal sites in de omgeving: Slachthuis (1.400), Spoor Oost (1.500), Vaart (444), Sport (200), Gosselin (550) en Bernaerts (250). Daardoor kan de parkeerbehoefte bij elk evenement worden opgevangen op terreinen die ter beschikking staan van de exploitant.

Om die redenen verleent de minister een milieuvergunning voor het exploiteren van het Antwerps Sportpaleis en de Lotto Arena. De maximumcapaciteit wordt vastgesteld op 23.272 personen voor het Sportpaleis en 8.050 personen in de Lotto Arena.

De minister legt wel een aantal bijzondere voorwaarden op: bij evenementen tijdens de avond en nacht (vanaf 19 uur) zal de geluidsdruk worden gemonitord en de resultaten daarvan zullen een maand lang raadpleegbaar zijn. De capaciteit van de volledige site wordt afhankelijk gemaakt van het aantal voetgangers en fietsers en het aantal gebruikers van openbaar vervoer of gezamenlijk busvervoer.