61 omwonenden hebben beroep aangetekend bij Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, tegen een beslissing van de provincie Limburg van 13 december 2012.

De provincie verleende toen aan cvba Ecopower een milieuvergunning voor het exploiteren van drie windmolens langsheen de N80 te 3800 Sint-Truiden.

Tijdens het openbaar onderzoek werd een twintigtal bezwaren ingediend, die hoofdzakelijk betrekking hadden op geluidshinder, slagschaduw, veiligheid, gezondheid, landschap, effecten op de natuur, en het verloop van het openbaar onderzoek.

De minister ontving bij de behandeling van het beroep vijf unaniem gunstige adviezen van het Vlaamse Energieagentschap, het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, het departement Ruimte Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos en de gewestelijke milieuvergunningscommissie.

Daaruit bleek dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt. De windmolens worden bovendien ingeplant langsheen de primaire gewestweg N80, die ter plaatse de uiterlijke kenmerken van een autosnelweg vertoont, zodat de impact op het landschap aanvaardbaar is. De windmolens komen in een rechte lijn, twee ten oosten van de N80 en één ten westen van de N80

De minister verleent daarom aan cvba Ecopower een milieuvergunning voor het exploiteren van drie windmolens met een maximale hoogte van 150 meter langsheen de N80 te 3800 Sint-Truiden. Binnen de zes maanden na ingebruikname van de windmolens moet een milieudeskundige ter controle geluidsmetingen uitvoeren en de resultaten bezorgen aan de bevoegde provinciale en Vlaamse overheden.