De gemeente Zomergem, 5 inwoners van Zomergem en 1 inwoner van Aalter hebben beroep aangetekend bij Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, tegen een beslissing van de provincie Oost-Vlaanderen van 27 juli 2017.

De provincie verleende toen aan de heer Marc Werbrouck uit Sinaai een milieuvergunning voor het exploiteren van een pluimveehouderij aan de Spinhoutstraat te Zomergem.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 173 bezwaren ingediend, die hoofdzakelijk betrekking hadden op geurhinder, geluidshinder, waterhuishouding, natuur, impact op de gezondheid, mobiliteit en landschappelijke gevolgen.

De minister ontving bij de behandeling van het beroep vijf unaniem gunstige adviezen van het Agentschap voor Natuur en Bos, tweemaal het departement Omgeving (milieu en ruimte), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), en de gewestelijke milieuvergunningscommissie. 

Nadat begin januari plaatselijke wateroverlast in de buurt van de Spinhoutstaat werd vastgesteld, onder andere aan de hand van foto’s, heeft de minister specifiek over dit probleem bijkomende adviezen gevraagd aan de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen en aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Opnieuw waren beide adviezen gunstig: er worden geen schadelijke effecten op het watersysteem verwacht en het overstromingsrisico zal niet toenemen door de inplanting van een pluimveehouderij.

Uit alle adviezen blijkt dus dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Het bedrijf is gesitueerd langs de N461, een gewestelijke verbindingsweg naar de E40, en sluit aan op een bestaand landbouwbedrijf aan de overzijde van de straat. Het bedrijf ligt in een actief uitgebaat agrarisch gebied en in een landschap dat onderbroken wordt door bomenrijen en verspreide bebouwing. Er is dus geen sprake van open vergezichten, evenmin worden de bestaande natuurwaarden geschaad.

De minister verleent daarom aan de heer Marc Werbrouck een milieuvergunning voor het exploiteren van een pluimveehouderij met 80.000 slachtkippen in twee ammoniakemissiearme stallen.